Terms and Conditions

Websitevoorwaarden

1.           Door deze website/app (verder “website” genoemd) te openen en te gebruiken erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Door deze website te gebruiken, bevestigt u minstens 18 jaar oud te zijn.

2.           Door het betreden van deze website erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze website alleen zal worden geïnterpreteerd en geëvalueerd volgens de het Belgisch recht. Als u deze website vanuit andere rechtsgebieden gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Inbev belgium geeft geen garantie dat het materiaal op deze website geschikt is voor locaties buiten belgië en luxemburg. Alle informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over producten en diensten, is alleen van toepassing op de activiteiten van InBev Belgium.

3.           InBev Belgium is de eigenaar van de auteursrechten op deze website en geen enkel deel van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio of video, mag op enigerlei wijze of voor enigerlei doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InBev Belgium, behalve zoals hierin voorzien. Zonder dat InBev Belgium hierbij op enige wijze afstand te doen van enige van de voorgaande rechten, mag u één kopie van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt. De wijziging of het gebruik van het materiaal op deze website voor andere doeleinden schendt de wettelijke rechten van InBev Belgium. 

4.           Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik op eigen risico is en dat geen van de partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of levering van deze website aansprakelijk zijn (in de mate dat dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk verboden is) voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade, of enige andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten, honoraria van deskundigen of andere uitgaven) die zich zouden kunnen voordoen, direct of indirect, door de toegang tot, het gebruik van of het surfen op deze website of door het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot iets dat wordt veroorzaakt door virussen, bugs, menselijk handelen of inactiviteit of een computersysteem, telefoonlijn, hardware, software of programmastoringen, of andere fouten, storingen of vertragingen in computertransmissies of netwerkverbindingen. 

5.           Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, apparatuur en andere informatie op de website gebaseerd zijn op actuele informatie, en hoewel InBev Belgium alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze website correct is, kan de nauwkeurigheid ervan niet worden gegarandeerd en geeft InBev Belgium geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Alle inhoudelijke informatie en materialen op deze website worden u verstrekt "as is”, zonder enige garantie, impliciet of uitdrukkelijk,  waaronder, maar niet beperkt tot, de garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bijzonderlijk doel, titel en garantie van niet-overtreding. 

6.           Plaats op deze website geen pornografisch, obsceen, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, onwettig of ander materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, het overmatig of onverantwoordelijk gebruik van alcohol zou kunnen bevorderen, of anderszins in strijd zou kunnen zijn met enige wet of regelgeving. Niettegenstaande het feit dat InBev Belgium of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, overdrachten, berichten, discussies of chats kunnen controleren of beoordelen, erkennen InBev Belgium en alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen wegens laster, smaad, laster, obsceniteit, pornografie, godslastering of een verkeerde voorstelling van zaken. InBev Belgium zal het recht hebben om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving enig materiaal te verwijderen dat deze Algemene Voorwaarden schendt of op een andere manier verwerpelijk is. 

7.           Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke communicatie of elk materiaal dat u naar deze website of InBev Belgium stuurt, op welke manier en om welke reden dan ook, niet zal worden behandeld als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat, als tegenprestatie voor uw toegang tot en overdracht van materiaal naar deze website, alle rechten (zowel wettelijke als nuttige) van auteursrechtelijke aard die voortvloeien uit of bestaat in enige communicatie of materiaal waarin dergelijke ideeën, concepten, technieken, procedures, methoden, systemen, ontwerpen, plannen of grafieken zijn opgenomen, worden overgedragen aan InBev Belgium. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel recht hebt op enige vorm van betaling of royalty in het geval dergelijk materiaal door InBev Belgium wordt gebruikt, waar en wanneer dan ook, en om welke reden dan ook.

8.           InBev Belgium heeft het recht om uw toegang tot deze website te allen tijde te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. InBev Belgium mag ook te allen tijde, naar eigen goeddunken, deze website of een deel ervan stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enige derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot deze website. 

9.           InBev Belgium mag wijzigingen aanbrengen in de informatie en de inhoud van deze website en dit op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig schadelijk vertrouwen dat u op deze website of de inhoud ervan stelt. 

10.         Wanneer u deze website wenst te gebruiken, wenst deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes of andere communicatie met ons, kunnen we u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken. Voor informatie over hoe InBev Belgium uw persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt, kunt u ons privacy beleid op deze website raadplegen. 

11.         Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, handelsmerk of servicemerk op deze website eigendom is van of gelicentieerd is door InBev Belgium en niet door u mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. InBev Belgium zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief afdwingen en gerechtelijk vervolgen. Geluid, afbeeldingen, grafieken, tekst, video, informatie of afbeeldingen van plaatsen of personen zijn ofwel eigendom van InBev Belgium of worden op deze website gebruikt met toestemming. Uw gebruik van deze materialen is verboden, tenzij dit specifiek voorzien is op de website. Elk ongeoorloofd gebruik van deze materialen kan leiden tot boetes of schadevergoedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze in verband met de schending van handelsmerken, auteursrechten, privacy en publiciteitsrechten. 

12.         Hoewel deze website gelinkt kan worden aan andere websites, houdt dit , rechtstreeks noch onrechtstreeks, geen enkele goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of verbondenheid met de gekoppelde website in, tenzij dit specifiek wordt vermeld. Door deze website te betreden, erkent en aanvaardt u dat InBev Belgium niet alle websites die gelinkt zijn aan deze website heeft gecontroleerd en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van enige off-site pagina's of enige andere website die gelinkt is aan deze website. Uw link naar enige andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico. 

13.         U gaat ermee akkoord InBev Belgium te vrijwaren van en te vrijwaren tegen elke inbreuk door u op deze Algemene Voorwaarden en elke vordering of eis die door een derde partij tegen InBev Belgium wordt ingesteld als gevolg van uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vorderingen, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, kosten, uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) hoe dan ook geleden of opgelopen door InBev Belgium als gevolg van uw schending van deze Algemene Voorwaarden. 

14.         Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, om welke reden dan ook, dan zal dergelijke bepaling als niet toepasselijk worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden blijven bestaan en volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven. 

15.         InBev Belgium en haar agenten zijn niet verantwoordelijk voor technische, hardware- of softwarefouten van welke aard ook, verlies of onbeschikbaarheid van netwerkverbindingen van mislukte, onvolledige, gecorrumpeerde of vertraagde computeroverdrachten die het vermogen van een deelnemer om deel te nemen aan een wedstrijd kunnen beperken. 

16.         Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch rechten u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken. Als u deze website vanuit een ander land gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. InBev Belgium, haar filialen en/of partners garanderen niet dat het materiaal op deze website geschikt is voor landen buiten België en Luxemburg. 

17.         InBev Belgium behoudt zich het recht voor om deze wettelijke informatie te allen tijde en om welke reden dan ook te herzien en behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, de informatie op deze website te wijzigen. Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door dergelijke herzieningen. Wij raden u aan deze pagina van de website regelmatig te bezoeken om deze voorwaarden te bekijken. 

18.         Bedrijfsgegevens: 

InBev Belgium BV/SRL,

Industrielaan 21 Boulevard Industriel, 

1070 Brussel / Bruxelles

België / Belgique

0032433666709

© 2021 InBev Belgium. Alle rechten voorbehouden. Gelieve verantwoord te drinken.

8/11/2021, 8:18:56 PM