bgbg
swoosh

1. Privacy Policy

DEZE PRIVACY POLICY IS ONTWORPEN OM U IN TE LICHTEN OVER DE INFORMATIE DIE INBEV BELGIUM BVBA, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE INDUSTRIELAAN 21 IN 1070 ANDERLECHT (RPR Brussel 0433.666.709 – e-mail consumer.care.be@ab-inbev.com) (“AB INBEV”), VERZAMELT DOOR MIDDEL VAN DE WEBSITE WAAROP DEZE POLICY KAN WORDEN TERUGGEVONDEN, DE REDEN WAAROM WE DERGELIJKE INFORMATIE VERZAMELEN EN HOE WE DE INFORMATIE BEHANDELEN DIE U ONS VERSTREKT EN DIE WE VAN U VERNEMEN INGEVOLGE UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IMPLICEERT UW AANVAARDING VAN DEZE PRIVACY POLICY. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ONZE PRIVACY POLICY, GELIEVE DAN DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.   

 

Gegevens die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we die verzamelen

We verzamelen op twee manieren persoonlijke informatie over onze gebruikers:

    - door registratie en informatie waarvan we vragen dat u die ingeeft op bepaalde pagina’s op de website;             en/of

    - door cookies (meer informatie over cookies kunt u hieronder vinden).

We kunnen u vragen naar uw naam, leeftijd, huisadres, gemeente, postcode, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot onze website, onze producten of diensten, of ons bedrijf. Daarnaast kunnen andere specifieke types van informatie gevraagd worden in verband met wedstrijden, sweepstakes, andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten. Wij verzamelen die persoonlijke informatie met als doel:

- die informatie binnen AB InBev [België] Limited te gebruiken naarmate we verder werken aan onze droom om het beste bierbedrijf in een betere wereld te zijn;

- uw rechtstreekse verzoeken te beantwoorden, zoals aangegeven toen we uw informatie verzamelden of zoals op een andere manier aan u beschreven voorafgaandelijk aan het gebruik van uw informatie, 

- uw deelname aan wedstrijden, sweepstakes, andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren, 

- om uzelf en onze verbruikers in het algemeen beter te begrijpen, en 

voor andere legitieme zakelijke doeleinden, met inbegrip van het van tijd tot tijd verzenden van informatie waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, inclusief informatie over ons of onze producten en diensten, via e-mail/post/sms-berichten (indien u ons de toelating daarvoor hebt gegeven op het ogenblik dat u zich bij ons hebt geregistreerd).

We kunnen de informatie die u ingeeft combineren met andere persoonsgegevens die we over u hebben verkregen van andere bronnen, inclusief indien u ons informatie hebt bezorgd op andere plaatsen of via een ander medium, zoals op andere websites van AB InBev.  

Indien u het contactformulier gebruikt om met ons in contact te komen, verzamelen en verwerken we enkel uw naam en contactgegevens. Het staat u vrij ons meer informatie te geven.

Informatie die we passief traceren, wordt gebruikt om uw ervaring op onze website en de aanbiedingen die we u doen op onze website, te personaliseren en te verbeteren. 

Deze informatie wordt ook gebruikt om ons in staat te stellen uw gebruikersnaam vooraf in te vullen en u zo te helpen bij het inloggen nadat u zich geregistreerd heeft als lid van een programma of dienst op onze website (zoals registratie voor een bepaalde sweepstake).

Indien er andere doeleinden zijn voor de inzameling van uw informatie dan deze die hierboven werden geïdentificeerd, zal AB InBev [België] Limited de doeleinden identificeren waarvoor AB InBev [België] Limited uw persoonlijke informatie wil verzamelen vóór of op het tijdstip waarop de informatie wordt verzameld of vooraleer uw persoonlijke informatie wordt gebruikt voor een niet eerder geïdentificeerd doel.

AB InBev [België] Limited en haar vertegenwoordigers zullen uw persoonlijke informatie slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van marketinginformatie van ons door op eender welk tijdstip eenvoudig “stop” terug te sms’en of “Uitschrijven” terug te mailen wanneer u een marketingboodschap ontvangt of door op de link “Uitschrijven” te klikken in de marketingmail die we u gezonden hebben. Daarnaast kunt u ons ook een verzoek sturen aan de hand van de contactgegevens die u onderaan deze policy vindt.

Gelieve op te merken dat indien u verkiest om geen promotionele boodschappen van ons meer te ontvangen, we u steeds informatie zullen blijven sturen die verband houdt met elke account die u mogelijk bij ons hebt, of met de zakelijke relatie die u mogelijk met ons hebt, zoals een verzoek dat u hebt gedaan voor of over onze goederen en diensten (zoals transactionele boodschappen over sweepstakes waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

Als gebruiker hebt u het recht informatie te vragen over de gegevens die we over u bijhouden alsook over het doel van het bijhouden. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat incorrecte gegevens gecorrigeerd worden en gegevens verwijderd worden wanneer die ongepast of niet langer noodzakelijk zijn. Neem gerust contact met ons op voor informatie, verzoeken en suggesties op het vlak van gegevensbescherming.

We passen technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Naast de geheimhoudingsverbintenis van onze medewerkers en een nauwkeurige selectie en opvolging van onze dienstverleners beveiligen we ook onze werkomgeving op een adequate manier.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met onze privacy-adviseurs bij: FIRST PRIVACY (Bremen, Duitsland) abi-team@first-privacy.com

 

Het gebruik van cookies

Op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Deze worden vaak gebruikt om websites te laten werken, of om ze efficiënter te laten werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. 

De cookies die wij gebruiken zijn essentieel om uw taalvoorkeur op te slaan, om te onthouden dat u de leeftijdscontrole hebt bevestigd, en om uw gebruik van de site via Google Analytics te analyseren. U kunt alle cookies van deze Website verwijderen en blokkeren, maar delen van de website zullen dan mogelijk niet werken.

CookiesNL.pdf


Tijdelijk Google Analytics: Google Analytics is een tool die eigenaars van websites helpt meten hoe gebruikers met de inhoud van de website omgaan. Wanneer een gebruiker tussen webpagina’s navigeert, bezorgt Google Analytics eigenaars van websites JavaScript-tags (bibliotheken) om informatie op te slaan over de pagina die een bezoeker bezocht heeft, zoals de URL van die pagina. De JavaScript-bibliotheken van Google Analytics gebruiken HTTP-cookies om te “herinneren” wat een gebruiker op vorige pagina’s / bij vorige interacties met de website gedaan heeft.

 

De meeste webbrowsers laten een zekere controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te vernemen over cookies, met inbegrip van welke cookies werden ingesteld en hoe ze te beheren en te verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te willen bezoeken.

 

Sociale media

Deze website maakt gebruik van plug-ins voor sociale media.  Zelfs indien u geen gebruiker bent van deze socialemediasites, wordt uw IP-adres aan de servers van het socialemediabedrijf doorgegeven.

Conversietracking of aangepaste groepen van onze websites of mobiele apps:

(A) Derden kunnen cookies, webbakens en gelijkaardige technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen en te ontvangen vanop onze website / apps en elders op het Internet met als doel deze informatie te gebruiken om dienstverlening op maat en gerichte advertenties aan te bieden, waaronder via Facebook;

(B) U kunt instellen welke gegevens niet ingezameld en voor gerichte reclame gebruikt mogen worden; in dit geval vindt u de optie voor deze keuze via onderstaande link: www.aboutads.info/choices.

 

Direct marketing

Hoewel het verkopen van persoonlijke informatie aan niet-verbonden derden niet tot onze activiteiten behoort, kunnen we mogelijk van tijd tot tijd uw informatie delen met verwerkers die namens ons handelen, evenals met onze verbonden vennootschappen, met inbegrip van onze moedervennootschap en andere AB InBev-merken, of met zakenpartners zoals derden waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren en die mogelijk geïnteresseerd zijn om u meer te vertellen over hun merken. 

Indien u op enig tijdstip beslist om geen commerciële of promotionele informatie meer te ontvangen met betrekking tot onze eigen producten of diensten of met betrekking tot de producten of diensten van onze verbonden vennootschappen of onze zakenpartners waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren, gelieve ons dan een e-mail te sturen op consumer.care.be@ab-inbev.com met de vermelding “OPT-OUT” in het onderwerp van uw e-mail. U kunt, als alternatief, ook gebruik maken van de opt-out procedure die is voorzien in elke promotionele boodschap die u van ons ontvangt. 

Gelieve op te merken dat indien u verkiest om geen promotionele boodschappen van ons meer te ontvangen, we u steeds informatie zullen blijven sturen die verband houdt met elke account die u mogelijk bij ons hebt, of met de zakelijke relatie die u mogelijk met ons hebt, zoals een verzoek dat u hebt gedaan voor of over onze goederen en diensten (zoals transactionele boodschappen over sweepstakes waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

Persoonsgegevens delen

Gelieve op te merken dat onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, we uw persoonsgegevens ook zullen delen indien we van menig zijn dat we hiertoe zijn gehouden om alle wetten, reglementen, beslissingen van rechtbanken, of een wettelijk of overheidsverzoek na te leven. In het weinig waarschijnlijke geval dat alle of een deel van onze activiteiten door een derde wordt overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de vennootschap. Zonder enige verplichting daartoe te aanvaarden, behouden we ons eveneens het recht voor om alle informatie te verzamelen en te delen die we nodig achten om een onderzoek te voeren of actie te ondernemen in verband met vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, mogelijk letsel aan personen of schade aan zaken, teneinde onszelf of één of meer van onze gebruikers of hun rechtsopvolgers te beschermen, of zoals anderszins vereist of toegelaten door de wet.  

Gelieve er ten slotte rekening mee te houden dat bepaalde delen van onze website interactief van aard kunnen zijn, en u kunnen toelaten om informatie te plaatsen die andere gebruikers kunnen zien. Gelieve deze delen van de website niet te gebruiken indien u niet wenst dat deze informatie publiekelijk kan worden gezien.

Websites van derden

Op bepaalde delen van deze Website kunnen we links voorzien naar websites van derden. Deze Privacy Policy beschrijft geen gegevensverzamelingspraktijken op andere websites, met inbegrip van deze waarnaar of waarvan wordt gelinkt vanaf deze website. Deze links worden voor uw gemak geleverd; gelieve u er echter bewust van te zijn dat wij de derden of hun websites niet controleren, en dat deze derden een verschillende Privacy Policy zullen hebben die van toepassing is op informatie die u mogelijk aan hen bezorgt wanneer u zich op de websites van die derden bevindt. U dient de privacy policy’s van alle websites zorgvuldig te lezen alvorens u hen persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Uw rechten

U kunt op elk ogenblik uw recht uitoefenen om toegang te hebben tot enige persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, deze recht te zetten en, desgevallend, deze te verwijderen, in naleving van de toepasselijke wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, door het sturen van een verzoekformulier met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort naar consumer.care.be@ab-inbev.com of schriftelijk aan Consumer Care, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven. U kunt zich eveneens op elk ogenblik, kosteloos en zonder enige verdere verklaring, uitschrijven en verzoeken om niet langer enig promotiemateriaal zoals hierboven beschreven van ons te ontvangen.

Veiligheid

Wij gebruiken maatregelen overeenkomstig gangbare industriële normen om de informatie te beveiligen die op deze website wordt geleverd. Hoewel we ernaar streven om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, is geen enkele website honderd procent veilig, en dus moedigen we u aan om gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, alle gebruikersnamen en paswoorden vertrouwelijk te houden.

Wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol/ Kinderen op onze website

Deze website is niet bedoeld voor of gericht op individuen die niet de wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol hebben bereikt in hun land van woonplaats, met inbegrip van kinderen jonger dan 18. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van dergelijke individuen. Ouders, indien u van mening bent dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft bezorgd, gelieve ons te willen contacteren op consumer.care.be@ab-inbev.com.

Datum van inwerkingtreding en aanpassingen

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 30/12/2016. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR ONS VOLLEDIG EIGEN GOEDDUNKEN, OP ELK OGENBLIK DELEN VAN DEZE POLICY TE WIJZIGEN, AAN TE PASSEN, TOE TE VOEGEN OF TE VERWIJDEREN. U DIENT DEZE PAGINA REGELMATIG TE VERIFIËREN TENEINDE KENNIS TE NEMEN VAN DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DEZE POLICY, AANGEZIEN UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE NA HET PLAATSEN VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE BEPALINGEN ZAL BETEKENEN DAT U DEZE WIJZIGINGEN AANVAARDT. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZULLEN WIJ NIET RETROACTIEF BELANGRIJKE WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZONDER UW TOESTEMMING.  

 
 

Anheuser-Busch InBev © 2018